Seirbhísí Gaeilge

Saineolaithe i réimse na n-aistriúchán Gaeilge is ea Seirbhísí Teanga Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU). Táimid ar an bhfód le fiche bliain anuas agus tá an Ghaeilge ar cheann de na teangacha is mó tóir i measc ár gcliant. Cuirimid aistriúcháin ghairmiúla Gaeilge ar fáil do chuideachtaí in Éirinn agus do chuideachtaí eachtrannacha ar mian leo gnó a dhéanamh in Éirinn. Aistrímid doiciméid ó Ghaeilge go Béarla, leis, nuair a iarrtar sin.

Seo a leanas sampla de na hábhair agus de na cineálacha doiciméid a aistrímid go rialta:

Cineálacha Doiciméad:   Ábhair:
Tuarascálacha bliantúla Fortheidil do mhúsaeim Airgeadas
 Ráitis airgeadais Comharthaíocht Dlí
Pleananna straitéiseacha Bróisiúir Margaíocht
Comhfhreagras Aistriúcháin ar Láithreáin Ghréasáin Gnó
Doiciméid ghnó Staidéar comhshaoil Turasóireacht & Cultúr
Tuarascálacha teicniúla Téacsanna reachtacha Eolaíocht & Cógaisíocht
Conarthaí Litríocht tionscnaimh Teicneolaíocht Mhuirí
Doiciméid dlí Aistriúcháin dheimhnithe Fuinneamh In-athnuaite
    Cúrsaí míochaine

Taithí:

Ó tugadh isteach Acht na dTeangacha Oifigiúla sa bhliain 2003 tá aistriúcháin Ghaeilge á soláthar againn go leanúnach do chomhlachtaí rialtais na hÉireann agus d’eagraíochtaí agus do chuideachtaí eile ar fhoilseacháin, ar thuarascálacha, ar láithreáin Ghréasáin agus ar dhoiciméid eile.

Cuirimid aistriúchán ar ardchaighdeán ar fáil dár gcustaiméirí uile ó aistritheoirí gairmiúla Gaeilge a roghnaítear ar bhonn taithí agus cáilíochtaí.

Ár nAistritheoirí Gaeilge:

Fostaímid líon mór aistritheoirí Gaeilge, a bhfuil ar a laghad cúig bliana taithí ar aistriú gairmiúil ag gach duine acu.

Cainteoirí dúchais Gaeilge is ea gach duine dár n-aistritheoirí. Aistritheoirí láncháilithe is ea iad agus cúlra oideachais acu sa Ghaeilge agus i gcúrsaí aistriúcháin.

Aistritheoirí a bhfuil creidiúnú Fhoras na Gaeilge acu is ea líon mór dár n-aistritheoirí. Is é sin an creidiúnú is airde in Éirinn d’aistritheoirí Gaeilge. Roghnaímid aistritheoirí atá creidiúnaithe ag Foras na Gaeilge nuair is é sin rogha an chliaint.

Dearbhú Cáilíochta:

Ní fhostaímid ach aistritheoirí a bhfuil taithí chruthaithe acu sa réimse is ábhar do dhoiciméad an chliaint.

Léamh Profaí: Céim riachtanach chun cáilíocht aistriúcháin a dhearbhú is ea an téacs aistrithe a bheith léite ag an dara aistritheoir.  Ós rud é gur doiciméid a cumadh lena bhfoilsiú mórchuid de na doiciméid a aistrímid, is den riachtanas é a chinntiú go mbíonn na haistriúcháin sin ar an gcaighdeán is airde.

Tá rátaí speisialta againn do chliaint a dteastaíonn profáil bhreise uathu ar aistriúcháin Ghaeilge.

Praghsáil:

Cuirtear tosca éagsúla san áireamh agus praghas á ríomh ar aistriúchán Gaeilge:

  • Fad an doiciméid (.i. líon na leathanach agus na bhfocal)
  • Gearrtar íostáille ar aistriúcháin ghearra agus ar aistriúcháin dheimhnithe
  • Caighdeán an doiciméid
  • Leagan amach an doiciméid
  • A phráinne atá sé
  • Aon phrofáil bhreise a bheadh riachtanach

Bhraithfeadh an praghas cruinn ar chineál an doiciméid agus ar do riachtanais féin. 

 

Chun eolas breise nó luachan iomaíoch a fháil,

iarrtar ort teagmháil a dhéanamh linn ag:

translations@dcu.ie

+353 (0)1 700 8077